Actueel

1002106_veel-gestelde-vragen.png1081377_1002881_taxaties.png1902_jacobus-recourt-zakelijk.png
RICS Vastgoed Management Nederland NVM Iets NWWI VastgoedCert
header
Terug naar de homepage

Disclaimer

Disclaimer

Algemeen
Gebruik van deze site van JACOBUS RECOURT - en de eventueel daarmee verbonden sites - is onderworpen aan onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van genoemde vennootschap.

Gebruik website
Deze website is opgezet als informatieve site. In geval dat u via deze website of een onderliggende site van JACOBUS RECOURT de mogelijkheid heeft om verplichtingen met JACOBUS RECOURT aan te gaan, raden wij u aan kennis te nemen van de algemene en bijzondere voorwaarden van het desbetreffende product e/o de dienst. Wij adviseren niet bij het sluiten van een overeenkomst via het internet. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door JACOBUS RECOURT uitdrukkelijk afgewezen.

Functioneren website
JACOBUS RECOURT stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor JACOBUS RECOURT een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. JACOBUS RECOURT vraagt uw begrip hiervoor en wijst erop dat zij geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op de website
JACOBUS RECOURT stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, bijvoorbeeld als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor JACOBUS RECOURT de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen. Indien u onvolkomenheden in de verstrekte informatie aantreft, verzoeken wij u contact op te nemen met één van onze medewerkers om de betreffende informatie te verifiëren. JACOBUS RECOURT kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de getoonde informatie. Gebruikmaking van de site is voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Copyright
Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij JACOBUS RECOURT en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectueel eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectueel eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en JACOBUS RECOURT in het algemeen. Het is niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en /of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken. Het is niet toegestaan om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of onrechtvaardig voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectueel eigendom van JACOBUS RECOURT. In geval van inbreuk op de rechten van intellectueel eigendom van JACOBUS RECOURT en/of haar leveranciers, behoudt JACOBUS RECOURT zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade te verhalen op de persoon of rechtspersoon die de copyright schendt of opdracht gegeven heeft het copyright te schenden.

Verwijzingen hyperlinks
Het is de gebruiker slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet commercieel gebruik. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JACOBUS RECOURT, het beschikbare gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van JACOBUS RECOURT de hyperlink ‘www.Jacobus Recourt.nl/.’ aan te brengen. Bij overtreding van deze bepaling behoudt JACOBUS RECOURT zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op de overtreder te verhalen.

Nieuwe ontwikkelingen
De teksten van deze disclaimer kunnen door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze teksten met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Klachtenservice
JACOBUS RECOURT stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt (zie hiervoor de gegevens bij ‘contact’). Want zo kunnen wij proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het ons de kans om de service aan u en andere klanten te verbeteren.

Juni 2012